oldtimer-1426417_640

מדליקים אורות!

בימים אלו נכנסה לתוקף תקנת תעבורה 97 ,התקנה מחייבת את הנהג לאיר את הרכב בשעת יום החל מתאריך 1 לנובמבר עד ל31 למרס בכל שנה.

כיום, במכוניות שיובאו ארצה משנת 2012 ואילך מותקנת מערכת DRL – כלומר RUNNING DAYTIME LIGHTS -מדובר במערכת פנסי LED דקים המותקנת בתוך פנסי הרכב, הדולקים גם כאשר פנסי הרכב כבויים. פנסים אלה מיועדים להגביר את רמת הנראות של הרכב, גם בתנאי יום ומותקנים כיום ברוב דגמי הרכב המשווקים באירופה. עם זאת, מדובר בפנסים קדמים בלבד.

בשנים האחרנות, עקב הופעתם של פנסים אלה ברכבים המשווקים בישראל נוצרה אי בהירות לגבי השאלה האם פנסים אלה אכן עומדים בדרישות החוק המורה על הדלקת פנסי הרכב במהלך חודשי החורף, ואולם החוק הישראלי הנהוג כיום קובע כי יש להדליק את פנסי הרכב- ולא להסתפק בתאורת הDRL.

ממשרד התחבורה נמסר: "תאורת DRL אינה מחליפה את פנסי החזית ויש להדליק גם אורות דרך לפי תקנה 97( ג(. הפנסים האחוריים אינם פועלים כאשר אורות DRL דלוקים- וזאת בניגוד לתקנה. יחד עם זאת משרד התחבורה מצוי כיום בהליכי חקיקה לשינוי התקנה, אשר תאפשר שימוש בתאורת DRL בחורף, במקום התאורה הראשית".

דברי החוק

א. לא ינהג אדם רכב מנועי בזמן תאורה אלא כשפנסי החזית והפנסים האחוריים מאירים ולוחית הזיהוי האחורית מוארת.

ב. לא ינהג אדם אופנוע בדרך אלא כשמאירים בו פנסי החזית או הפנסים המיועדים בלבדית לנסיעה ביום.

ג. לא ינהג אדם מונית, אוטובוס או רכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 14,999 ק"ג, בכל דרך וברכב מנועי אחר, למעט אופנוע, בדרך שאינה דרך עירונית, בתקופה שמיום 1 בנובמבר ועד 31 במרס בכל שנה, אלא כשמאירים בו פנסי החזית והפנסים האחוריים.

ד. לא ינהג אדם רכב אשר רחבו הכולל הוא 210 ס"מ או יותר אלא אם מאירים בו, נוסף על האמור בתקנת משנה (א), גם פנסי רוחב.

ה. לא ינהג אדם רכב מנועי במנהרה שבכניסה אליה הוצב תמרור א 43 שעליו כתוב – "מנהרה הדלק אורות" אלא כשמאירים פנסי החזית והפנסים האחוריים.

צור קשר

דילוג לתוכן